Política de Privacidade

Os datos son a base para ofrecer un servizo excelente. Non obstante, o noso activo máis importante é a confianza dos nosos clientes. Polo tanto, a nosa máxima prioridade é protexer os datos dos usuarios e utilizalos só na forma que eles esperan de nós. Por este motivo, a seguinte Política de Protección de Datos foi deseñada para informarlle sobre o tratamento dos seus datos persoais e sobre os seus dereitos en relación con este tratamento segundo o REGULAMENTO (UE) 2016/679 DO PARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO, do 27 abril de 2016, relativa á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e pola que se derroga a Directiva 95/46/CE (Regulamento Xeral de Protección de Datos) e a Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais.

Identificación

De conformidade coa normativa vixente, infórmase ao interesado que o responsable do tratamento dos datos persoais facilitados é A Brea 36 SL, con CIF: B-70611553, domicilio social en Rúa das Hedras, nº 4, 2º B, 15895, Ames. (A Coruña), e correo electrónico: contacto@labregando.gal.

En caso de dúbidas ou solicitudes relacionadas co tratamento dos seus datos, pode poñerse en contacto connosco por correo postal ou correo electrónico nos enderezos indicados no parágrafo anterior.

Finalidade do tratamento de datos 

Cando utiliza o noso sitio web, os seguintes datos persoais rexistranse automaticamente a través do seu dispositivo (ordenador, teléfono móbil, tableta, etc.) e almacénanse temporalmente como ficheiros de rexistro sen a súa intervención:

 • Enderezo IP que usa actualmente o teu dispositivo
 • Data e hora de acceso
 • Nome e URL do ficheiro ao que se accede
 • Tipo de navegador e sistema operativo do teu dispositivo
 • Páxina web/aplicación desde a que se realizou o acceso (URL de referencia)
 • Nome do provedor de acceso.

Isto faise co propósito de:

 • Realizar operacións de solucións internas, análise de datos, investigación, desenvolvemento e mellora do servizo, así como para o control da seguridade e estabilidade dos sistemas, sendo a base do tratamento o interese lexítimo de A Brea 36 S.L.
 • Cumprir coas obrigas legalmente establecidas, sendo a base do tratamento o cumprimento das obrigas legais de A Brea 36 S.L.

Actualización de datos do cliente

Trataremos os seus datos persoais recollidos tanto a través de futuras transaccións comerciais que se realicen, como durante as accións de actualización dos seus datos co fin de:

 • Xestión, mantemento e administración da relación contractual asinada. O tratamento dos seus datos para esta finalidade baséase no disposto no artigo 6.1.b) do RGPD (execución do contrato).
 • Se o autorizou previamente, enviarlle comunicacións sobre produtos, servizos, publicidade e campañas de mercadotecnia de Labregando.gal, de A Brea 36 S.L., que poidan ser do seu interese.  Estas comunicacións comerciais poderán enviarse por medios electrónicos. O tratamento dos seus datos para esta finalidade baséase no disposto no artigo 6.1 a) do RGPD, consentimento expreso, que pode retirar en calquera momento. En caso de retirada do consentimento, isto non afecta á legalidade do tratamento previo á súa retirada.
 • Cumprir coas obrigas legais de A Brea 36 S.L. derivada da relación contractual existente con vostede. O tratamento dos seus datos para esta finalidade baséase no disposto no artigo 6.1.c) do RGPD (obrigación legal).

Suscripción á nosa Newsletter

Xestiona a túa subscrición para recibir o noso boletín comercial no que informamos sobre produtos e/ou servizos de A Brea 36 S.L. O tratamento dos seus datos para esta finalidade baséase no disposto no artigo 6.1.a) do RGPD (consentimento). O consentimento pode ser retirado por vostede en calquera momento sen que afecte á legalidade do tratamento previo á súa retirada.

Xestión de consultas, suxestións e/ou reclamacións

O usuario poderá a través do correo electrónico contacto@labregando.gal ou do formulario de atención ao cliente en papel, así como a emisión de chamadas para a dita atención, exclusivamente nos casos en que estas fosen expresamente solicitadas. O tratamento dos seus datos para esta finalidade baséase no disposto no artigo 6.1.b) do RGPD (execución do contrato).

Os datos facilitados polo Usuario ao realizar calquera consulta, suxestión e/ou reclamación poderán ser cedidos a empresas vinculadas para a súa xestión. Esta cesión será necesaria nalgúns casos para tramitar a súa consulta, suxestión ou queixa.

Subministración obrigatoria de datos

Os datos persoais solicitados son obrigatorios, agás aqueles nos que expresamente se indique o contrario, de tal xeito que a negativa a facilitalos suporá a imposibilidade de realizar as finalidades mencionadas. No caso de que o interesado facilite datos de terceiros, manifesta que ten o seu consentimento e comprométese a ceder a información contida nesta cláusula, eximíndose a A Brea 36 S.L. de toda responsabilidade pola información.

Que datos tratamos? 

A Brea 36 S.L. tratará as seguintes categorías de datos:

 • Datos identificativos: nome, apelidos, DNI/CIF.
 • Datos de contacto: enderezo postal, número de teléfono, enderezo de correo electrónico, etc.
 • Datos do emprego ou actividade: profesión, etc.
 • Bens e servizos solicitados polo cliente.

Períodos de conservación de datoss

Os teus datos conservaranse durante os seguintes períodos:

 • Para a xestión, mantemento e administración da relación contractual asinada, os seus datos conservaranse durante a relación contractual existente e, aínda con posterioridade, ata que expiren as eventuales responsabilidades derivadas da relación contractual.
 • Para analizar e ampliar a relación contractual con vostede, os seus datos conservaranse durante toda a relación contractual ou ata que se opoña ao tratamento.
 • Para enviarlle comunicacións sobre campañas publicitarias e de mercadotecnia que poidan ser do seu interese, os seus datos conservaranse ata que revogue o seu consentimento. O consentimento pode ser revogado en calquera momento. En todo caso, a retirada do seu consentimento non afectará á legalidade do tratamento realizado con anterioridade.
 • Para o cumprimento das obrigas legais derivadas da relación contractual, os seus datos conservaranse durante os prazos legalmente establecidos.
 • Para xestionar a súa consulta, suxestión, queixa e/ou reclamación, os seus datos serán conservados para tal fin durante toda a xestión da súa consulta e, incluso posteriormente, ata que expiren as eventuales responsabilidades derivadas da consulta.
 • Para xestionar a súa subscrición para recibir o noso boletín, os seus datos conservaranse ata que revogue o seu consentimento.

Responsabilidade do usuario

O Usuario:

 • Garantiza que os datos facilitados a A Brea 36 S.L. son verdadeiros, precisos, completos e actualizados. Para estes efectos, o Usuario é responsable da veracidade de todos os datos comunicados e manterá a información facilitada convenientemente actualizada, de forma que responda á súa situación real.
 • Garantiza que informou a terceiros dos que facilite os seus datos, en caso de facelo, dos aspectos contidos neste documento. Asimismo, garantiza que ten a súa autorización para facilitar os seus datos a A Brea 36 S.L. para os fins sinalados.
 • Será responsable da información falsa ou inexacta facilitada a través do Sitio Web e dos danos directos ou indirectos causados ​​a A Brea 36 S.L. ou a terceiros. 

Comunicacións comerciais e promocionais

Un dos fins para os que A Brea 36 S.L. trata os datos persoais facilitados polos Usuarios para remitirlles comunicacións electrónicas con información relacionada con produtos, servizos, promocións, ofertas, eventos ou noticias relevantes para os Usuarios. Sempre que se realice algunha comunicación deste tipo, dirixirase única e exclusivamente a aqueles Usuarios que previamente manifestasen a súa autorización para recibilas.

No caso de que o Usuario desexe deixar de recibir comunicacións comerciais ou promocionais de A Brea 36 S.L. Podes solicitar a baixa do servizo enviando un correo electrónico ao seguinte enderezo electrónico: contacto@labregando.gal.

Dereitos do usuario

O interesado ten dereito a:

 • Dereito de acceso: Recibir información sobre o tratamento dos seus datos, así como copia dos mesmos (artigo 15 RGPD).
 • Dereito de rectificación: Rectificar os datos inexactos ou incompletos (artigo 16 RGPD).
 • Dereito de supresión: Solicitar a supresión dos seus datos e, no caso de que fosen facilitados a terceiros, o dereito para A Brea 36 S.L. informarlles desta solicitude (artigo 17 RGPD).
 • Dereito á limitación do tratamento: Obter a limitación do tratamento dos seus datos (artigo 18 RGPD).
 • Dereito á portabilidade: Recibir os seus datos persoais nun formato estruturado, de uso habitual e lexible, así como transmitilos a outro responsable (artigo 20 RGPD).
 • Dereito de oposición: opoñerse ao tratamento (artigo 21 RGPD)
 • Obter intervención humana, para expresar o seu punto de vista e impugnar as decisións automatizadas adoptadas por A Brea 36 S.L.
 • Dereito a retirar o consentimento: Revogar o consentimento outorgado cando a finalidade se basee no seu consentimento (artigo 7 RGPD).
 • Dereito a presentar unha reclamación ante a autoridade de control competente se considera que A Brea 36 S.L. vulnerou calquera disposición do RGPD (artigo 77 RGPD).

Medidas de seguridade

A Brea 36 SL tratará os datos do Usuario en todo momento de forma confidencial e gardando o preceptivo deber de segredo respecto dos mesmos, de conformidade co disposto na normativa aplicable, adoptando para tal efecto as medidas técnicas e organizativas necesarias que garantan a seguridade dos mesmos. os seus datos e evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado, tendo en conta o estado da tecnoloxía, a natureza dos datos almacenados e os riscos aos que están expostos.