Descubra os retos aos que se enfronta a industria cárnica galega na VII Reunión Casal de Armán. Desde a economía ata a normativa, explorar todo neste detallado artigo.

LABREGANDO.GAL – 11/06/2023

◼️ Afrontando os retos da industria cárnica galega na VII Reunión Casal de Armán

A industria cárnica de Galicia, como moitas outras industrias, enfróntase a numerosos retos. Desde cuestións económicas ata ambientais, o sector está sometido a unha presión constante para adaptarse e evolucionar. A VII Reunión Casal de Armán ofrece unha oportunidade para que as partes interesadas do sector reúnanse e debatan estes retos.

◼️ Breve repaso aos retos da industria cárnica en Galicia

Un dos principais retos aos que se enfronta a industria cárnica en Galicia é a fluctuación dos prezos dos produtos cárnicos. Esta imprevisibilidad dificulta a planificación dos produtores e pode ter graves consecuencias económicas se os prezos baixan demasiado. Ademais, a competencia dos mercados estranxeiros é preocupante, xa que estes mercados a miúdo poden ofrecer prezos máis baratos debido a uns custos laborais máis baixos ou a unha normativa menos estrita. 

Por outra banda, o aumento dos custos de produción dificulta a rendibilidade de gandeiros e produtores. O custo dos pensos aumentou considerablemente nos últimos anos, e os gastos de transporte poden ser elevados, dado que moitas explotacións están situadas fóra das zonas urbanas. 

◼️ A importancia de debater estes retos na VII Reunión Casal de Armán

Eventos como a VII Reunión Casal de Armán brindan unha valiosa oportunidade para que as partes interesadas dun sector compartan as súas experiencias e puntos de vista sobre os problemas actuais. Ao debater estes retos aberta e honestamente, faise posible traballar para atopar solucións que beneficien a todos os implicados. A industria cárnica é unha parte importante da cultura e a economía galegas; por tanto, é vital que todos os implicados reúnanse en eventos como este para debater como poden abordar xuntos estes retos. 

◼️ Retos económicos

Cando os prezos fluctúan, tamén o fai todo o demais

A industria cárnica galega é un dos sectores máis importantes da economía. Con todo, non é inmune aos retos económicos que afectan a moitas outras industrias. Un deles é a fluctuación dos prezos dos produtos cárnicos. 

Cando os prezos soben ou baixan, afecta a todo o demais na industria, incluídos os custos de produción e de man de obra, e mesmo o comportamento dos consumidores. Os produtores galegos teñen que ser capaces de adaptarse rapidamente a estes cambios para seguir sendo competitivos. 

◼️ Os mercados estranxeiros ofrecen prezos máis baratos… Pero a que prezo?

Outro reto ao que se enfronta a industria cárnica galega é a competencia dos mercados estranxeiros, que poden ofrecer prezos máis baratos. Aínda que esto pode parecer bo para os consumidores, pode ser devastador para os produtores locais, que non poden competir só co prezo. 

As importacións baratas tamén poden dar lugar a produtos de menor calidade que non cumpren as mesmas normas que os producidos localmente. O resultado é unha carreira á baixa en termos de calidade e seguridade.

◼️ Aumento do custo de produción 

O custo de produción dos produtos cárnicos non deixou de aumentar ao longo do tempo debido a diversos factores, como o incremento dos custos dos pensos, a man de obra e o transporte. Estes custos adoitan repercutirse nos consumidores a través de prezos máis elevados dos produtos cárnicos, o que agrava aínda máis os problemas antes sinalados. Atopar formas de reducir os custos de produción mantendo ao mesmo tempo uns niveis de alta calidade segue sendo unha prioridade absoluta para os produtores de Galicia que queren seguir sendo competitivos neste difícil mercado. 

◼️ Retos ambientais

Presión para reducir as emisións de carbono e adoptar prácticas máis sostibles

A industria cárnica leva moito tempo sendo criticada polo seu impacto no medio ambiente. A medida que o mundo se preocupa máis polo cambio climático, aumenta a presión sobre o sector para que reduza as súas emisións de carbono e adopte prácticas máis sostibles. En Galicia, esto significa atopar formas de reducir a pegada de carbono da produción gandeira. 

Unha solución é recorrer a fontes de enerxía renovables, como a solar ou a eólica. Outra é aplicar prácticas gandeiras máis eficientes que requiran menos enerxía, como a alimentación de precisión ou unha mellor xestión do esterco. 

◼️ Preocupación polo benestar animal e o trato ético do gando

Nos últimos anos, os consumidores están cada vez máis preocupados pola forma en que se producen os seus alimentos e polo benestar dos animais que interveñen no proceso. Esto levou a unha crecente demanda dun mellor trato do gando na industria cárnica galega. 

Anímase aos gandeiros para proporcionar mellores condicións de vida aos seus animais, incluído o acceso a zonas ao aire libre e á luz natural. Tamén se avoga por mellorar os programas de cría que dan prioridade á saúde e o benestar dos animais. 

◼️ Necesidade de mellores sistemas de xestión de residuos nos matadoiros

Os matadoiros poden producir unha cantidade significativa de residuos, como sangue, ósos e outros subproductos animais que deben eliminarse de forma segura e adecuada. Na industria cárnica galega necesítanse mellores sistemas de xestión de residuos nos matadoiros que minimicen o impacto ambiental e garantan ao mesmo tempo o cumprimento das normas de hixiene. 

Algunhas solucións posibles inclúen o uso de tecnoloxía de biogás para xerar enerxía a partir dos produtos de refugallo dos animais ou a implantación de programas de reciclaxe que convertan os subproductos en fertilizantes ou pensos. Con todo, estas solucións poden ser custosas e requiren investimentos tanto por parte de entidades gobernamentais como de empresas privadas. 

◼️ Retos normativos

Cumprimento da normativa da UE sobre seguridade alimentaria, etiquetaxe e trazabilidade

Un dos maiores retos aos que se enfronta a industria cárnica galega é o cumprimento da normativa da UE sobre seguridade alimentaria, etiquetaxe e trazabilidade. Coa crecente énfase na transparencia na industria alimentaria, é crucial que as empresas poidan realizar un seguimento preciso e informar sobre cada aspecto da viaxe dos seus produtos desde a granxa ata o prato.

Con todo, esto pode supoñer un gran reto para os pequenos produtores, que non teñen acceso aos mesmos recursos que as grandes empresas. Para seguir sendo competitivos no mercado actual, é esencial que todos os integrantes do sector estean ao día destas normativas e que as apliquen correctamente. 

◼️ Dificultade para obter permisos para novas instalacións ou ampliar as existentes

Outro importante reto normativo ao que se enfronta a industria cárnica galega é a obtención de permisos para novas instalacións ou a ampliación das existentes. O proceso de obtención de permisos pode ser longo e complicado, o que obriga ás empresas para pasar por numerosos trámites burocráticos antes de poder iniciar a construción ou ampliación. 

Esto pode ser un gran obstáculo para o crecemento do sector, sobre todo para as empresas máis pequenas con recursos limitados. É importante que os organismos reguladores colaboren estreitamente coas empresas para garantir que os permisos necesarios concédense a tempo sen sacrificar as normas de seguridade. 

◼️ Retos tecnolóxicos

Automatización e dixitalización: A clave da eficiencia

A industria cárnica galega enfróntase a unha crecente presión para modernizar os seus procesos de produción co fin de seguir sendo competitiva. Unha das solucións que foi gañando terreo é a adopción de novas tecnoloxías como a automatización e a dixitalización. 

Mediante a automatización de tarefas como a clasificación, o envasado e a etiquetaxe, as empresas poden aumentar a súa produtividade e reducir os custos asociados á man de obra. A dixitalización tamén permite un mellor seguimento do inventario e as subministracións, o que conduce a un uso máis eficiente dos recursos. 

◼️ Investimento en I D: unha necesidade para a innovación

Ademais da automatización e a dixitalización, o investimento en investigación e desenvolvemento é esencial para crear produtos innovadores que satisfagan as cambiantes demandas dos consumidores. As empresas deben adiantarse ás tendencias en ámbitos como a sustentabilidade, o benestar animal e a saúde para seguir sendo relevantes nun mercado en constante evolución. Investindo en I D, as empresas poden desenvolver novos produtos que respondan a estas tendencias, á vez que melloran os seus procesos de produción. 

◼️ Ciberseguridade: Protección de datos sensibles

A medida que a industria cárnica dixitalízase, as empresas tamén deben tomar medidas para protexer os datos sensibles das ciberamenazas. Esto inclúe implantar protocolos de ciberseguridade como devasa, software de encriptación e controis de acceso. Tamén implica formar aos empregados nas mellores prácticas de seguridade en liña e crear unha cultura de concienciación sobre os posibles ciberataques. 

En xeral, os retos tecnolóxicos presentan tanto oportunidades de crecemento como riscos potenciais se non se xestionan adecuadamente. Adoptando as novas tecnoloxías e protexendo ao mesmo tempo os datos sensibles de ameazas como a ciberdelincuencia, a industria cárnica galega pode seguir prosperando no futuro e satisfacer as cambiantes demandas dos consumidores. 

◼️ Traballando xuntos por un futuro mellor

Como vimos, a industria cárnica galega enfróntase a unha serie de retos importantes. Desde as presións económicas ata os obstáculos normativos e as preocupacións ambientais, está claro que as partes interesadas do sector terán que traballar xuntas se esperan superar estes obstáculos. Afortunadamente, hai motivos para o optimismo. 

Colaborando en solucións como as prácticas de produción sostibles e a adopción de novas tecnoloxías, os axentes do sector poden mellorar as súas posibilidades de éxito nun mercado mundial cada vez máis competitivo. Ademais, ao abordar de fronte as cuestións relacionadas co benestar animal e a xestión de residuos, poden demostrar o seu compromiso cunhas prácticas empresariais éticas e fomentar unha maior confianza entre os consumidores. 

Non será fácil, pero con determinación e vontade de explorar solucións innovadoras, a industria cárnica galega pode superar os retos aos que se enfronta e emerxer máis forte que nunca. Poñer en marcha!

Artículo anteriorA nova ferramenta Xeaga: innovación na xestión integral de explotacións agrícolas en Galicia
Artículo seguinteA economía azul e a riqueza mariña: catalizadores do desenvolvemento costeiro, segundo a Xunta
Labregando é froito dos valores fundamentais que nos ensina o campo: traballo constante, atención e coidado do entorno, cariño e dedicación ao noso territorio e a os noso animais.