LABREGANDO.GAL – 19/05/2023

Galicia atópase nunha encrucillada notable: ten a maior superficie de terras agrícolas en desuso de toda España. Este impresionante 35% da terra, equivalente a case 300.000 hectáreas, está sen cultivar.

◼️ Galicia: un enigma agrario por resolver

A paisaxe agrícola de Galicia é complexo e laberíntico. Descifrar as razóns que dan orixe a este considerable territorio de terras ociosas é vital para enfrontar eficazmente o problema.

◼️ En busca das raíces do abandono de terras en Galicia

Son múltiples os factores que alimentan este abandono masivo de terras agrícolas en Galicia. Os máis destacados son a ausencia de substitución xeracional, o pequeno tamaño das leiras e a fragmentación do chan. Tal obstáculos constitúen grandes retos á hora de optimizar o potencial agrícola galego.

◼️ A realidade dos terreos baldíos en Galicia

A comunidade galega ten un das porcentaxes de terra produtiva máis baixos de toda España. Esta baixa produtividade é un motivo de preocupación crecente, especialmente se se considera o vasto potencial de expansión agrícola de Galicia.

“Lei de Recuperación da Terra Agraria”: unha solución emerxente

Ante este problema, o goberno galego impulsou a “Lei de Recuperación da Terra Agraria”. Esta normativa ten como obxectivo recuperar terras abandonadas e promover un renacemento agrícola na comunidade.

◼️ O espírito da Lei

A “Lei de Recuperación da Terra Agraria” representa un avance na loita contra o abandono de terras. Alenta aos propietarios para cultivar o seu chan, propón ferramentas para reactivar as terras subutilizadas e promove o uso agrícola, gandeiro e forestal destas terras.

◼️ Ferramentas de reactivación para terras abandonadas

Dentro das disposicións da Lei, establécense mecanismos voluntarios para mobilizar terras en desuso. O propósito é devolver estes chans á produción, proporcionando unha ampla base de terra para aqueles interesados na agricultura.

◼️ Que enténdese por terra abandonada ou subutilizada?

A lei define as terras abandonadas ou subutilizadas como aquelas que non se destinan á agricultura, gandería ou silvicultura. A intención é reincorporar estes chans desperdiciados ao circuíto produtivo. 

◼️ Mecanismos innovadores para a recuperación de terras agrícolas

A lei galega vai máis aló e recomenda medidas novas para a recuperación de terras agrícolas, como a formación de polígonos agroforestais, a creación de aldeas modelo e a implementación de accións de coxestión.

◼️ Uso da terra: Equilibrio entre criterios económicos e ambientais

A lei tamén considera crucial a asignación adecuada do uso da terra.

Busca distribuír as funcións da terra de acordo con criterios tanto económicos como ambientais, co obxectivo de promover unha xestión integral do territorio rural galego.

◼️ Adaptación do uso da terra

Un dos propósitos esenciais da “Lei de Recuperación da Terra Agraria” é regular a propiedade da terra, actualizar o Catastro e rexistrar estas propiedades. Atribúese un emprego adecuado a cada terreo en función da súa localización, valorando os criterios económicos e ambientais clave.

◼️ Obxectivos dunha xestión integrada da terra rural

O obxectivo principal desta lei é establecer unha xestión integrada do chan rural en Galicia. A Xunta ten como obxectivo maximizar o rendemento das terras agrícolas e contribuír ao desenvolvemento económico da rexión, á vez que protexe a súa integridade ambiental.

◼️ Factores económicos e ambientais para a selección do uso do chan

Os detalles específicos sobre os criterios económicos e ambientais son algo evasivos, xa que non se detallan explicitamente na lei. Con todo, suxírese que os criterios de elixibilidade poderían cubrir a calidade do chan, os recursos hídricos dispoñibles e o hábitat da fauna nativa, entre outros factores.

 Galicia: Avaliación da idoneidade do chan para a agricultura

Para determinar a idoneidade dunha parcela de terra para a agricultura en Galicia, requírese unha avaliación coidadosa de varios factores.

◼️ Factores que determinan a aptitude agrícola

Estes compoñentes inclúen o tamaño da terra adecuada para a agricultura ou a silvicultura, a topografía da rexión, a adaptabilidade de certas áreas para diferentes cultivos, o patrón tradicional de utilización da terra e os impactos ambientais, culturais e económicos do cambio de uso da terra. Cabe destacar que está lista non é exhaustiva e que outros criterios poden influír na determinación da idoneidade dunha terra para a agricultura.

Por tanto, o desafío das terras non cultivadas en Galicia require unha análise profunda que considere factores ambientais, económicos e culturais. A “Lei de Recuperación dá Terra Agraria” preséntase como un avance significativo para afrontar este reto, achegando esperanza para mellorar as prácticas agrícolas e promover o uso sostible do chan en Galicia. Si, é un paso decisivo cara a un futuro agrario eficiente, viable e inclusivo.

Artículo anteriorProtección da pesca de arrastre de fondo: Análise do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación
Artículo seguinteO comezo da veda do polbo: Galicia en acción pola sustentabilidade
Labregando é froito dos valores fundamentais que nos ensina o campo: traballo constante, atención e coidado do entorno, cariño e dedicación ao noso territorio e a os noso animais.