Composición do sector gandeiro en Galicia

O sector gandeiro desempeña un papel importante na economía e a cultura de Galicia. O sector componse de diferentes subsectores como o lácteo, vacún, porcino e avícola, que varían en canto a características e estrutura. A característica máis notable do sector é o seu sistema de produción extensivo, baseado en pequenas e medianas explotacións que se apoian en prácticas agrícolas tradicionais. Este tipo de produción salienta unha baixa relación insumo/produto, xa que os agricultores priorizan o uso de recursos naturais e materias primas producidas localmente.

Produción láctea en Galicia

A principios de 2022, había 7.071 explotacións de gando vacún en Galicia, o que o converte nun dos sectores máis importantes da rexión. Vacas, bois, tenreiros, xatas e touros formaban parte da cabana gandeira destas explotacións. O sistema de produción baséase no pastoreo extensivo, alimentándose as vacas fundamentalmente de herba e forraxe producido na propia explotación ou recolleito en pastos comunais. Este sistema permite a produción de leite de alta calidade, que se utiliza para elaborar unha ampla gama de produtos lácteos como queixo, manteiga e iogur.

Produción de carne de vacún en Galicia

O subsector da carne de vacún, pola súa banda, baséase nun sistema de produción semiintensivo, con explotacións que contan cunha media de entre 30 e 40 cabezas de gando. Este sistema caracterízase polo uso de razas melloradas e a utilización de concentrados de produción local, como millo e cebada, para complementar a dieta dos animais. A carne de vacún producida en Galicia é coñecida pola súa alta calidade e está recoñecida baixo a etiqueta de Indicación Xeográfica Protexida (IGP) “Tenreira Galega.”Segundo os datos da Xunta de Galicia, a produción de carne de vacún en Galicia no ano 2022 foi de ao redor de 220.000 toneladas. Isto representa un aumento do 1.4% en comparación co ano 2021.

Produción porcina en Galicia

A produción porcina é outro subsector importante en Galicia. Segundo os datos da Xunta de Galicia, a produción porcina en Galicia durante o ano 2022 foi de ao redor de 58.000 toneladas. Isto representa un aumento do 4.6% en comparación co ano 2021, roldando os 1,8 millóns de cabezas. Todo iso a partir dun total de 4.269 explotacións a principios de 2022. O sistema de produción caracterízase por unha mestura de sistemas intensivos e extensivos, con algunhas explotacións que utilizan modernas instalacións e outras que utilizan sistemas tradicionais baseados en pastos comunais e produción de pensos.

Produción avícola en Galicia

Por último, o subsector avícola é o máis intensivo en termos de produción, cun total de 1.195 granxas que producen máis de 30 millóns de aves ao ano a principios de 2022. O sistema de produción baséase en modernas instalacións e no uso de razas melloradas, o que permite alcanzar altos niveis de produción e eficiencia.

Segundo os datos da Xunta, a produción avícola en Galicia no ano 2022 foi de ao redor de 30.000 toneladas. Isto representa un aumento do 6.1% en comparación co ano 2021.

Estrutura do sector gandeiro en Galicia

En termos de estrutura, o sector gandeiro en Galicia caracterízase por un alto nivel de fragmentación, cun gran número de pequenas e medianas explotacións distribuídas por toda a rexión. Esta fragmentación ten vantaxes e inconvenientes, xa que permite dispoñer dun sector diversificado e resistente, pero tamén dificulta a consecución de economías de escala e o acceso aos mercados.

Conclusións sobre o sector gandeiro en Galicia

En conclusión, o sector gandeiro en Galicia é un sector complexo e diverso, con diferentes subsectores e sistemas de produción que contribúen á economía e cultura da rexión. O seu sistema de produción extensivo, o uso de recursos locais e a calidade dos seus produtos son algunhas das súas características máis notables, mentres que o seu alto nivel de fragmentación é un dos seus principais retos.

Artículo anteriorPreguntas comúns sobre mudarse ao campo: como é a vida rural en España?
Artículo seguinteA nova PAC podería provocar que as explotacións leiteiras perdan ingresos
Labregando é froito dos valores fundamentais que nos ensina o campo: traballo constante, atención e coidado do entorno, cariño e dedicación ao noso territorio e a os noso animais.